Ohjeet palstoilla sallituista rakennelmista

Puutarhapalstan rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa kasvihuoneen, grillikatoksen, leikkimökin tai sen tyyppisen rakennelman  (220x300 cm). Rakennelmien teke­miseen on etukäteen pyydettävä yhdistyksen suostumus kir­jallisella hakemuksella, jossa on ilmoi­tettu rakennelman mitat, ulkonäkö, sijoitus ja käyttötarkoitus.

Rakennelmien sijoittelussa palstoille pitää aina ottaa huomioon palstanaapurit naapurisovun säilymi­seksi (ei haju-, savu-, näkymä- tms. haittoja). Rakennelmien tulee olla alueen luon­teeseen sopivia. Niiden tulee olla lauta­rakenteisia ja väritykseltään ja materiaa­leiltaan samanlaisia kuin itse mökit. Hirttä ei tule käyttää rakennusmate­riaalina. Painekyllästettyä puuta ei myöskään tule käyttää.

Naapureita on hyvä tiedottaa hankkeesta ja varmistaa naapurin suostumus sijainnille, ettei piharakennus ole liian lähellä rajaa.

Kasvihuone

Pohjapinta-ala saa olla enintään 220x300 cm ja harjakorkeus enintään 220 cm maanpinnasta.

Leikkimökki

Pohjapinta-ala saa olla enintään 220x300 cm kuisteineen, josta kuistin syvyys vähintään 60 cm, harjakorkeus enintään 220 cm perustuksista mitattuna + perustukset enintään 30 cm. Leikkimökkiä voi käyttää esim. huvi­majana, vierasmajana tai varastona.

Grillikatos

Avonainen, nelikulmainen tai suorakaide, pohjapinta-ala saa olla enintään 6 m2 (220x300 cm) ja harjan korkeus enintään 240 cm maanpinnasta.

Lisäksi palstalle saa sijoittaa seuraavia kevyitä rakennelmia:

Pesukatos

Pohja-ala saa olla enintään 3 m2 ja korkeus enintään 200 cm maanpinnasta. Katosta voidaan käyttää tiskaamiseen sekä kevyeen peseytymiseen.

Näkösuoja- ja istutussäleikkö

Palstan sisälle voi rakentaa näkösuoja- ja istutussäleikön siten, että se ei varjosta naapuria.

Terassi

Puinen lautaterassi saa olla kooltaan korkeintaan 300x300 cm. 

Telttakankaiset majat

Saa pystyttää tilapäisesti (maksimi 2 viikkoa).

Lipputanko

Korkeus enintään kaksi kertaa mökin korkeus. 

Grilli

Grillin rakentaminen on sallittua.

Aidat

Palstan tien puoleinen sivu rajataan pensas-aidalla, jonka korkeus leikattuna saa olla enintään 140 cm (päätien varrella 150 cm). Vaihtoehtoisesti saa myös rakentaa kiinteän korkeintaan 90 cm korkean lauta-aidan. Matala enintään 90 cm korkea verkkoaita sallitaan palstan ympärillä esim. koti­eläinten vuoksi (sijoitus tontin sisäpuolelle).

Portti

Aitaan saa tehdä palstaa kohden yhden portin, jonka leveys on 70–130 cm. Aitojen ja porttien mitoituksessa ja materi­aaleissa tulee noudattaa aina asemakaavaa tai alueel­lisia alkuperäisen suunnitelman mukai­sia periaatteita.

Välikäytävät (palokujat)

Palstojen rajalle on jätettävä yhteensä 60 cm leveä avoin rajavyöhyke. Palstoja ei saa rajata välivyöhykkeitä vasten pensasaidalla.

Komposti

Puutarhajätekompostin lisäksi palstoille suositellaan hankit­tavaksi erillinen kannellinen ja hiiri­suojattu lämpökompostori talousjätteille.

Kuivakäymälä

Kuivakäymälän voi rakentaa mökin yhteydessä olevaan varastoon. Erillistä varastoa ei saa rakentaa. Vesi- tai kemiallista käymälää ei saa sijoittaa palstalle ilman siirtolapuutarhayhdistyksen ja kaupungin ympäristökeskuksen lupaa.