Yhdistyksen säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Oulunkylän Siirtolapuuutarhayhdistys r.y:n säännöt 27.8.1997.

Säännöt käsittävät 10 pykälää:

 1. Nimi ja kotipaikka
 2. Tarkoitus, toiminta ja rahoitus
 3. Jäsenet
 4. Hallitus ja toimihenkilöt
 5. Nimen kirjoittaminen
 6. Tilit ja tilintarkastajat
 7. Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin
 8. Yhdistyksen kokoukset
 9. Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat
 10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

2 § Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa
 • edistää jäsenien yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia
 • valvoa jäsentensä yhteisiä etuja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille
 • hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita
 • järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 • voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Oulunkylän siirtolapuutarhan alueelta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäseninä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Vuosikokous määrää myös varsinaisilta jäseniltä perittävän vuokran.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8§:ssä oleva rajoitus. Kannatus ja kunniajäsenillä, jos eivät ole samalla varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus.

Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava erääntyneet ja jäsensuhteeseen liittyvät sekä myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut maksut.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3§:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä (§ 3, 5. mom.)

Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

4 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Puolet varsinaisista ja varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

5 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä varsinainen jäsen aina kaksi yhdessä.

6 § Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajalle vähintään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Heidät valitaan vuosikokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

7 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ja enintään yksi kuukausi ennen kokousta. Vuosikokouksen kutsu on lähetettävä kirjeitse jokaiselle jäsenelle. Syyskokouksen ja ylimääräisten kokousten kutsut voidaan edellä mainitusta ajassa ilmoittaa myös alueen ilmoitustaululla tai hallituksen valitsemassa paikallisessa tai valtakunnallisessa lehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous elo-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden yksi ääni. Varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai joku muu yhdistyksen varsinainen jäsen voi yhdellä (1) valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kolme äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet sekä vuokrat
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan tarvittavat kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokiouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.