Järjestyssäännöt

Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö on valmistellut yhtenäisen suosituksen siirtolapuutarhojen järjestyssäännöiksi Helsingissä 16.10.2014.

Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys on hyväksynyt kokouksessaan 2.2.2015 alueelle uudet järjestyssäännöt, jotka noudattavat aluejärjestön suositusta.

Ospyn järjestyssäännöt

1 §
Siirtolapuutarha-alue on kaikille avoinna niinä ajanjaksoina, jolloin sen pääportti ei ole lukittuna. Alueen aukioloaika on 1.5. – 15.9. kello 7:00 – 21:00. Kaikkien alueella oleskelevien ja työskentelevien on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja.
Sivullisten asiaton liikkuminen ja oleskelu puutarhapalstoilla on kielletty. Puutarhapalstojen välisiä välikäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä. Palstat kuuluvat kotirauhan piiriin.

2 §
Yhteisten alueiden istutuksia, nurmikoita, rakennelmia ja rakennuksia hoidetaan yhdistyksen hallituksen määräämällä tavalla eikä niitä saa vahingoittaa. Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.

3 §
Koirat on alueella pidettävä kytkettyinä tai omalla puutarhapalstalla aidalla suljetulla alueella. Lemmikkien jätökset on korjattava yleisiltä alueilta. Kissojen pääsy lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle on estettävä. Edellä sanottu koskee soveltuvin osin myös muita lemmikkieläimiä. Vastuu lemmikistä on sen omistajalla.

4 §
Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain, jos kysymyksessä on huolto-, hälytys- tai invalidiajo. Suurin sallittu ajonopeus on 10 km tunnissa. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatulla alueella. Lyhytaikainen kuorman purkaminen on sallittua, kunhan muuta liikennettä ei kohtuuttomasti häiritä.
Alueella pyöräiltäessä on noudatettava jalankulkijat huomioivaa varovaisuutta.
Tavara-, hiekka- ym. kuormia ei saa varastoida palstan ulkopuolelle. 

5 §
Palstoilla syntyvä puutarhajäte tulee kompostoida palstalla asianmukaisesti yleisiä kompostointiohjeita noudattaen. Jätteet, joita ei käytetä kompostissa, on vietävä ja lajiteltava niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava lisäksi jätelakia sekä Helsingin kaupungin ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita. Jätteiden hävittäminen polttamalla sekä risujen ja lehtien avopoltto on kielletty siten kuin Helsingin kaupungin ympäristösuojelumääräysten 17 §:ssä määrätään.
Puutarha- ja viljelypalstoilta ei saa viedä pois multaa, savea, soraa, hiekkaa tai muita maa-aineksia eikä kiviä ilman yhdistyksen hallituksen lupaa.

6 §
Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla vastaavalla tavalla häiritsee naapureita tai ympäristöä.  Meluaminen sekä äänekkäiden koneiden ja muiden laitteiden käyttö on kielletty alueella kello 22:00 – 7:00 sekä ajalla 1.6. – 31.8. myös viikonloppuisin lauantaista klo 18:00 maanantaiaamuun kello 7:00 asti. Myös muuna aikana on vältettävä aiheuttamasta häiriötä naapuripalstojen vuokraajille.


Alueella mahdollisesti havaitsemistaan vahingoista ja yhdistyksen hoitoon kuuluvien rakennelmien vaurioista sekä vesijohto-, sähkö- ym. laitevioista on jokainen velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhdistyksen hallitukselle tai nimetyille vastuuhenkilöille.
Jäsenten on valvottava, että heidän vieraansa sekä heidän toimeksiannostaan alueella työskentelevät myös noudattavat näitä järjestyssääntöjä.
Henkilö, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.